bilgi@izniktso.org.tr - info@izniktso.org.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU
Kapasite Raporu
Buradasınız: Anasayfa / Kapasite Raporu
Kapasite Raporu

Kapasite Raporu Başvurusunda İstenen Belgeler:

 • Kapasite Raporu Başvuru Formu,
 • Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,
 • Mal sahibi ise iş yerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,
 • Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,
 • İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,
 • İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,
 • Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirküleri / imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi,    leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,
 • Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri,
 • Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,
 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • Kalite Belge ve Sertifikalarının Listesi ve belge fotokopileri (ISO 9000 ,ISO 14000 , ISO 22000 belgesi, CE , Marka tescil belgesi , patent kullanım belgesi , Know-How sözleşmesi , Lisans Sözleşmesi , Çevre İzin Belgesi , HACCP belgesi v.b),
 • Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsatı kiralanmış ise kiralama(rödavans) sözleşmesi,
 • Kapasite Ödeme DEKONTLARI:
Kapasite Raporu Ücretleri Ücreti ve Yatırılacağı Hesap No
 TOBB Onay Ücreti: 3.750,00-TL      (TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72 Akbank Bakanlıklar Şb)
Oda Ücreti (5 işçiye kadar): 8.000,00-TL   (TR27 0001 0002 6909 1843 5450 03 Ziraat Bankası İznik Şb)
Oda Ücreti (5-15 işçiye kadar): 9.000,00-TL   (TR27 0001 0002 6909 1843 5450 03 Ziraat Bankası İznik Şb)
Oda Ücreti (16 ve yukarısı için): 10.000,00-TL   (TR27 0001 0002 6909 1843 5450 03 Ziraat Bankası İznik Şb)
Eksper Ücreti: 1.600-TL

NOT:

***(6) (7) ve (11) nci maddelerde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.

***Proforma Faturaya göre Kapasite Raporu düzenlenmez.

***e-imzalı belgeler gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

***Kayıtlarda olmayan makineler dikkate alınmaz.

*** Bir işyerinde kapasite raporu düzenlenebilmesi için makinelerin işyerinde kurulu ve    çalışabilir vaziyette olması gerekir.

 ***Makine ve Teçhizatın kiralama süresi 1(bir) yıldan aşağı olamaz.


Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
. Firma tarafından kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte odaya başvurulur,
. Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
. Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
. Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
. Tanzim edilen rapor, onaylanmak üzere sistem üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilir,
. TOBB'un onayından sonra 1 nüsha(ASLI GİBİDİR onaylı) rapor firmaya yetkilisine verilir. 

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?
. Süre bitimi,
. Adresi değişikliği,
. Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?
. Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
. İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir. İşyeri değişikliğinde makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin olmaması halinde yeni adresin TOBB'a bildirilmesi yeterlidir),
. Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun İstanbul Ticaret Odası'nca tesbiti),
. Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
. Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,
. Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il'e nakletmesi ve/veya başka bir Oda'ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
. Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti halinde, Geçerlilik süresinin dolması

 

Odamız hakkında bilgi almak için